FILTR NOVINEK - VÝBĚREM DANÉHO PROJEKTU SE ZOBRAZÍ NOVINKY JEN K TOMUTO PROJEKTU

Ing. Veronika Takacsová Dis

Ing. Veronika Takacsová Dis

Nové výběry do projektu Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně budou zahájeny v lednu 2024. V projektu nabízíme motivační, vzdělávací a poradenské aktivity, zprostředkování uplatnění na trhu práce, a to buď formou krátkodobých nebo dlouhodobých pracovních míst. Výše úvazku je nastavena dle potřeb zájemců o práci. Nejčastěji zaměstnáváme u příspěvkových organizací města, v neziskovém sektoru a školství. Podmínkou pro vstup do projektu je 5 měsíců bez práce, evidence na ÚP není nezbytná. Můžete být 5 měsíců i tzv. neaktivní na trhu práce (vyřazeni z evidence ÚP, na rodičovské dovolené a podobně). Každému zájemci se v projektu věnujeme individuálně, po zjištění potřeb pracujeme společně na rozvoji možností uplatnění na trhu práce. Přijďte se informovat o možnostech spolupráce do Střediska městských služeb, kde nás najdete v kanceláři projektu – JOB CENTRU.
Reg. č. projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000696


Do projektu Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně nabíráme od ledna 2024 nové zájemce o účast. Získáte tím možnost uplatnění ve Středisku městských služeb, hlavně za předpokladu, že máte v úmyslu řešit svou osobní finanční situaci. Realizátor projektu SUBVENT z.s. účastníky projektu aktivně oddlužuje, v rámci poradenství podává návrhy na oddlužení. Veškerou agendu zajišťuje zdarma. Do projektu lze zařadit i osoby, které jsou momentálně zaměstnané, ale potřebují oddlužit, nebo jim už insolvenční řízení běží. Takovým zájemcům nabízí projekt další možnosti poradenství a uplatnění. Účastníkům projektu je poskytováno individuální poradenství, podpora při hledání práce jako hlavního zdroje příjmů pro oddlužení. Přijít do Střediska městských služeb můžete i v případě, kdy chcete pomoct nebo poradit, a nechcete přímo vstupovat do projektu. Dluhová poradna funguje pro všechny zájemce z Děčína a okolí.
Reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000737

Aktuálně se rozebíhá projekt Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně. Jeho realizace je plánovaná od 1.7.2023 do 30.6.2025.  Tento projekt je zaměřen na zlepšení přístupu a postojů osob znevýhodněných na trhu práce k možnostem trhu práce, cílenou individuální podporou osob zvláště ohrožených na místním trhu práce. Cílem projektu je podpořit účastníky motivací, poradenstvím, vzděláváním, pracovními zkušenostmi a získáním zaměstnání, čímž se současně zlepší i jejich finanční situace a závislost na systému sociální podpory. Druhým projektem, ve kterém je město Děčín partnerem s finančním příspěvkem, je projekt Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně. Projekt se zaměřuje na aktivní začleňování osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce, ohrožených sociálním vyloučením v lokalitách města Děčína. Cíleně pracuje formou vzájemně propojených informačních, motivačních a poradenských aktivit s jednotlivci, a to na základě jejich zjištěných reálných potřeb. Mezi tyto potřeby patří řešení dluhové problematiky a získávání dovedností a praktických zkušeností na trhu práce. Jeho realizace je plánovaná od 1.4.2023 do 31.12.2025.

Město Děčín se zapojí do projektu „Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně“

 

Děčín se stane partnerem v novém zaměstnanostním projektu, který je financován z evropských fondů. Projekt bude probíhat od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2025. Cílem

je poskytnout podporu pro osoby s kumulací handicapů na trhu práce, a tím pomoci zlepšit jejich možnosti a šance na zaměstnání.

Projekt se zaměřuje na aktivní začleňování osob s kombinovaným znevýhodněním na trhu práce, ohrožených sociálním vyloučením v lokalitách města Děčína. Cíleně pracuje formou vzájemně propojených informačních, motivačních a poradenských aktivit s jednotlivci, a to na základě jejich zjištěných

reálných potřeb. Mezi tyto potřeby patří řešení dluhové problematiky a získávání dovedností a praktických zkušeností na trhu práce. Cílem projektu je takto podpořit 0 osob.

Partnerství našeho města se týká aktivity č. 5 Podpora zaměstnatelnosti CS, kdy budou dotovaná pracovní místa k dispozici ve Středisku městských služeb, které díky partnerství získá finanční prostředky ve výši až 5 567 000 korun. Spoluúčast

našeho města je 0 Kč.

 

Aktivity projektu

KA 01 - Oslovení a výběr

účastníků CS

KA 02 - Vstupní modul

KA 03 - Individuální poradenství

KA 04 - Podpora řešení dluhové problematiky

KA 05 - Podpora zaměstnatelnosti CS

Statutární město Děčín se již před několika lety rozhodlo řešit problematiku sociálně vyloučených lokalit pomocí projektu Podpora prevence kriminality prostřednictvím asistentů prevence kriminality (APK) v Děčíně. Protože se asistenti osvědčili, město je bude využívat i nadále.

Celkem dvanáct asistentů bude díky dalšímu projektu pracovat v lokalitách Boletice, Staré Město, Děčín IV (v okolí hlavního nádraží), Skatepark a Děčín VIII (v okolí ZŠ Vojanova).

Projekt spočívá v zapojení vybraných jedinců z řad místních sociálně vyloučených obyvatel do systému hlídkové služby organizované Městskou policií Děčín.

„Pracovní náplní APK je dohled nad veřejným pořádkem ve spolupráci s městskou policií, identifikování problémů obyvatel, zabraňování a předcházení incidentů. Nedílnou součástí projektu je vzdělávání asistentů, jejich mentora a supervize,“ říká primátor města Jiří Anděl (ANO).

Celkové náklady projektu jsou ve výši 14 515 200 korun. Na tento projekt se městu podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost+, ve výši 13 437 446,40 korun, spolufinancování města je ve výši 1 077 753,60 korun. Projekt probíhá od ledna letošního roku do 31. prosince 2025.

 

INFOBOX

 

Asistenti prevence kriminality jsou speciálně vyškolení lidé, kteří pracují na poli prevence kriminality a pomáhají s dohledem nad veřejným pořádkem v místech s vysokým rizikem kriminality. Jejich úkolem je rozvíjet preventivní opatření, která mají pomoci snížit kriminalitu a zlepšit bezpečnost v dané lokalitě. Asistenti prevence kriminality také pomáhají obyvatelům s řešením sociálních a drogových problémů.

Projekt je významným krokem k řešení problému sociálního vyloučení a zvýšení bezpečnosti občanů. Asistenti prevence kriminality budou mít speciální vzdělání a znalosti, které jim umožní účinně pracovat s místními komunitami a řešit problémy včas a efektivně.

Letní příměstské tábory, multikulturní projekty, výuka českého jazyka, výtvarné a sportovní aktivity, workshopy v DDM, kurzy sociokulturní orientace, to jsou činnosti, na které se městu podařilo získat dotace ze státního rozpočtu na podporu integrace držitelů dočasné ochrany v Děčíně.

 "Od začátku ruské agrese se snažíme dětem prchajícím před válkou pomoci v co nejrychlejší asimilace do českého prostředí. Jsem nesmírně rád, že se nám nyní podařilo získat pro naše organizace peníze od státu na to, aby si mohli společně s českými dětmi naplno užít léto a daleko více poznat naší kulturu, zvyky a naučit se jazyk. Kromě táborů pro naše a ukrajinské děti chystáme i speciální workshopy, kam mohou přijít i rodiče", říká náměstek primátora pro školství, kulturu a sport Martin Pošta. 

Projekt město připravilo ve spolupráci s MŠ a ZŠ Máchovo náměstí, ZŠ a MŠ Vojanova, Městskou knihovou Děčín, DDM Děčín a Poradnou pro integraci.

Tábory, workshopy, výtvarné a sportovní aktivity jsou určeny nejen pro uprchlíky, ale také pro české občany. Dotace byla přiznaná v požadované výši, město uhradí pouze 5% spoluúčast.

Projekt "Asistenti prevence kriminality v Děčíně II" byl v červnu 2022 úspěšně ukončen. Projekt byl zahájen v červnu 2020 a jeho hlavním cílem byla prevenci kriminality v ohrožených částech města. Stávající asistenti prevence kriminality pokračují ve své činnosti a jsou pro období červenec až prosinec 2022 hrazeny z prostředků města.

Statutární město Děčín by rádo příští rok navázalo dalším projektem z Operačního programu Zaměstnanost +.

Projekt "Prostupné zaměstnání v SMS II" byl v březnu 2022 úspěšně ukončen. Projekt byl zahájen v červenci 2020 a jeho hlavním cílem byly podpořit osoby ze sociálně vyloučených lokalit tak, aby se lépe uplatnily na volním trhu práce.

Statutární město Děčín by rádo příští rok navázalo dalším projektem na podporu zaměstnanosti v Děčíně prostřednictvím dotace z Integrovaných územních investic Ústecko-chomutovské aglomerace a Operačního programu Zaměstnanost+.

Dne 28.3.2022 bylo realizační firmě předáno staveniště a započala tak realizace stavby objektu Domova se zvláštním režimem v Křešicích. Dokončení stavby a zahájení provozu služby by mělo proběhnout nejpozději do 30.11.2024.

Projekt“ Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL“ (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007798) byl v lednu 2021 úspěšně ukončen. Projekt byl zahájen v únoru 2018 a jeho hlavním cílem bylo podpořit osoby ze sociálně vyloučených lokalit tak, aby se lépe uplatnily na volném trhu práce.

Účastníci projektu byli po celou dobu zapojeni do aktivit, které napomohly nejen zlepšit jejich životní situaci, ale především získat pracovní návyky, zkušenosti a dovednosti. Součástí projektu bylo poradenství, skupinové i individuální setkání s psychologem a exkurze do děčínských výrobních podniků. Velkým přínosem byla pro cílovou skupinu možnost dluhového poradenství poskytovaná od partnera projektu Charitního sdružení Děčín.

Díky projektu bylo podpořeno klíčovými aktivitami celkem 141 osob. V rámci předem dohodnuté spolupráce s Úřadem práce ČR mohli účastníci projektu získat dotované místo u Střediska městských služeb na tzv. veřejně prospěšných pracích na pracovní pozici uklízeč veřejného prostranství v délce jednoho roku. Tímto dotovaným místem získali klienti nejen pracovní historii, ale i zaměstnanecké kompetence. 

Přibližně třem desítkám účastníků se podařilo nalézt po absolvování projektu uplatnění na volném trhu práce.

Velké poděkování patří všem spolupracujícím organizacím, které přispěly k úspěšnému naplnění všech aktivit projektu:

Charitní sdružení Děčín

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Děčín

Okresní hospodářská komora Děčín

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o., DT Hnilica s.r.o., RYKO a.s., NETEX, spol. s r.o., WICO B.G.M., a.s., LENATRANS s.r.o., AXIN s. r. o., DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. (Jílové a Boletice nad Labem), Neways Electronics Děčín s.r.o., Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., HiT FLORA s.r.o., AFC Servis DC a.s.

Projekt“ Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL“ (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007798) byl v lednu 2021 úspěšně ukončen. Projekt byl zahájen v únoru 2018 a jeho hlavním cílem bylo podpořit osoby ze sociálně vyloučených lokalit tak, aby se lépe uplatnily na volném trhu práce.

Účastníci projektu byli po celou dobu zapojeni do aktivit, které napomohly nejen zlepšit jejich životní situaci, ale především získat pracovní návyky, zkušenosti a dovednosti. Součástí projektu bylo poradenství, skupinové i individuální setkání s psychologem a exkurze do děčínských výrobních podniků. Velkým přínosem byla pro cílovou skupinu možnost dluhového poradenství poskytovaná od partnera projektu Charitního sdružení Děčín.

Díky projektu bylo podpořeno klíčovými aktivitami celkem 141 osob. V rámci předem dohodnuté spolupráce s Úřadem práce ČR mohli účastníci projektu získat dotované místo u Střediska městských služeb na tzv. veřejně prospěšných pracích na pracovní pozici uklízeč veřejného prostranství v délce jednoho roku. Tímto dotovaným místem získali klienti nejen pracovní historii, ale i zaměstnanecké kompetence. 

Přibližně třem desítkám účastníků se podařilo nalézt po absolvování projektu uplatnění na volném trhu práce.

Velké poděkování patří všem spolupracujícím organizacím, které přispěly k úspěšnému naplnění všech aktivit projektu:

Charitní sdružení Děčín

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Děčín

Okresní hospodářská komora Děčín

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o., DT Hnilica s.r.o., RYKO a.s., NETEX, spol. s r.o., WICO B.G.M., a.s., LENATRANS s.r.o., AXIN s. r. o., DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. (Jílové a Boletice nad Labem), Neways Electronics Děčín s.r.o., Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., HiT FLORA s.r.o., AFC Servis DC a.s.

Strana 1 z 2

KALENDÁŘ NOVINEK

« Květen 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    Portál Projekty Děčín - Magistrát města Děčín 2020 | Martin Strnad | administrace
Prohlášení o přístupnosti